<Standing>< Action1_Gun >


< Action2_Face >


< Detail >

'Spine2D > 개인작업' 카테고리의 다른 글

7. 커미션 작업물  (0) 2019.01.09
5. 음양사  (0) 2018.08.22
4.Character IIust  (0) 2018.08.03
3. Letter Boy  (0) 2018.07.02
2. ICE bird  (0) 2018.07.02< Standing >


< Effect >

< Standing Effect >< Effect Animating >
'Spine2D > 개인작업' 카테고리의 다른 글

7. 커미션 작업물  (0) 2019.01.09
6.  (0) 2018.09.17
4.Character IIust  (0) 2018.08.03
3. Letter Boy  (0) 2018.07.02
2. ICE bird  (0) 2018.07.02

<Standing>

 
<Smile>

'Spine2D > 개인작업' 카테고리의 다른 글

6.  (0) 2018.09.17
5. 음양사  (0) 2018.08.22
3. Letter Boy  (0) 2018.07.02
2. ICE bird  (0) 2018.07.02
1. Cat  (0) 2018.07.02


 3. Letter Boy (Stnading)
 
3. Letter Boy (Run)

 3. Letter Boy (Demage)3. Letter Boy (Demage)


'Spine2D > 개인작업' 카테고리의 다른 글

6.  (0) 2018.09.17
5. 음양사  (0) 2018.08.22
4.Character IIust  (0) 2018.08.03
2. ICE bird  (0) 2018.07.02
1. Cat  (0) 2018.07.02

                           
2. ICE bird (JUMP)2. ICE bird (Skin)


Sakuraberry
2. ICE bird (Skin)


Mintchoco2. ICE bird (Skin)ShootingStar
2. ICE bird (Attact)'Spine2D > 개인작업' 카테고리의 다른 글

6.  (0) 2018.09.17
5. 음양사  (0) 2018.08.22
4.Character IIust  (0) 2018.08.03
3. Letter Boy  (0) 2018.07.02
1. Cat  (0) 2018.07.021. Cat Jump
2. Cat Smell


'Spine2D > 개인작업' 카테고리의 다른 글

6.  (0) 2018.09.17
5. 음양사  (0) 2018.08.22
4.Character IIust  (0) 2018.08.03
3. Letter Boy  (0) 2018.07.02
2. ICE bird  (0) 2018.07.02

+ Recent posts